Lejebetingelser

 

LEJEBETINGELSER OG GODE RÅD

Disse forretnings- og lejebetingelser er gældende mellem lejer og FeriehusDirect medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. FeriehusDirect ejer ikke feriehusene, men er udelukkende formidler af lejemål på husene. Bemærk at nogle ferieboliger kan have andre betalings- og annullerings betingelser end nævnt nedenfor. Er dette tilfældet, vil dette være nævnt under den enkelte feriebolig samt på rejsedokumenterne.

§1 Leje af huset
1.1. Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og udlejer med FeriehusDirect som formidler.
1.2. Lejebeviset kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke overdrages til andre.
1.3. Måtte det fremsendte lejebevis/aftalen fravige fra bestillingen, og lejer ikke kan acceptere dette, skal lejeren inden 10 dage skriftligt meddele dette.
1.4. FeriehusDirects huse udlejes ikke til grupper, herunder ungdomsgrupper. En gruppe er eksempelvis mindst 6 personer, der ikke holder familieferie eller mindst 6 personer, hvoraf ingen er over 25 år gammel.
1.5 FeriehusDirects huse lejes kun ud til private ophold. Ønsker man at leje huse til personale mv., så skal FeriehusDirect give tilladelse hertil.
1.6. Det er udelukkende FeriehusDirects materiale, der kan anses for retvisende, og bookingportaler, agenter, rejsebureauer mv. kan ikke indgå aftaler, der afviger fra FeriehusDirects bestemmelser og vilkår.

§2 Betaling & nøgleudlevering
2.1. Ved bestilling betales 25 % af lejebeløbet, restbeløbet forfalder 45 dage før indflytning. Ved bestilling mindre end 45 dage før indflytning betales det fulde lejebeløb straks. Ved bestilling/betaling tiltræder lejer disse bestemmelser. 
2.2. Såfremt det fulde beløb ikke betales rettidigt, kan udlejer uden varsel annullere lejeaftalen. Lejer har i dette tilfælde intet krav på opfyldelse af lejeaftalen eller på tilbagebetaling af forudbetalingen.
2.3 Under forudsætning af at det fulde beløb er betalt, fremsender udlejer kode til nøgleboks, eller anden information om udlevering af nøgle en uge før indflytning. Se emnet nøgleboks i Feriehushåndbogen.
2.4 Udlejer opkræver et depositum til sikkerhed for betaling af strøm, vand samt eventuelle skader – dette tilbagebetales senest 21 dage efter afrejse. Lejer oplyser til hvilken konto, beløbet kan betales. Depositum forfalder sammen med restbeløbet.

§3 Huset
3.1 Antallet af personer må ikke overstige det i beskrivelsen nævnte antal. Overskrides det tilladte personantal, kan udlejer forlange fraflytning af huset straks. Lejemålet begynder, medmindre andet skriftligt er aftalt, lørdag og indflytning kan finde sted efter kl. 16.00. (Ønskes tidligere indflytning, skal dette skriftligt bekræftes af udlejer).
Opstilling af telte, campingvogne o. lign. på grunden er ikke tilladt.
Når lejemålet slutter, skal lejer forlade feriehuset senest kl. 10.00. Lejer bærer ansvaret for ekstraudgifter ved for sen udflytning. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på huset og dets inventar mv.

Huse i Danmark:
For at sikre at huset er i orden, er der obligatorisk kontrol på alle huse. På nogle huse er der obligatorisk rengøring og på andre, kan I selv gøre rent. Gør I selv rent, skal rengøringen leve op til vores standard og I kan hente en vejledning på hjemmesiden (www.feriehusdirect.dk) under menupunktet Lejer -> Praktisk information -> Rengøring. Har I valgt selv at gøre rent, kan denne opgave ikke på nogen måde overdrages til tredjemand, og dette uanset om dette sker mod eller uden betaling. Har I købt obligatorisk rengøring skal huset efterlades med al service opvasket/tømt opvaskemaskine, rengjort komfur og i almindelig ryddelig stand.

Huse i Sverige:
Lejer du et hus i Sverige skal du være opmærksom på, at du som oftest selv står for slutrengøringen og du kan finde rengøringsvejledningen på hjemmesiden (www.feriehusdirect.dk) under menupunktet Lejer -> Praktisk information-> Rengøring. I nogle tilfælde er det muligt at købe slutrengøring, i nogle tilfælde er rengøringen inkluderet i prisen. Dette fremgår af beskrivelsen af det enkelte hus.

3.2. Såfremt der er forbrugsafregning af el og vand fremgår det af Voucheren/Lejebeviset.
På huse i Danmark, skal der typisk foretages aflæsning af elmåler (og evt. vandmåler) straks ved ankomst, og igen ved afrejse, og målerstanden sendes pr. SMS til (+45) 2777 2840. Betaling af el, og evt. vand, modregnes i depositum, før dette returneres. Forbrug af el, vand mv. sker til den af FeriehusDirect anvendte aktuelle dagssats. På huse i Sverige vil betaling for el (og evt. vand) typisk ske direkte til ejer på stedet.

3.3. Det er kun tilladt at medbringe husdyr, såfremt udlejer ved lejemålets indgåelse har accepteret dette.

3.4 EL-biler
Det er ikke tilladt at oplade elbiler i sommerhuset, medmindre der er en ladestander tilknyttet huset. Overtræder lejer dette forbud er lejer erstatningsansvarlig for alle skade dette måtte medføre. I de feriehuse, hvor energiforbruget er inkluderet i lejeprisen, opkræves lejer et gebyr, såfremt lejer ønsker at anvende ladestanderen til opladning af el-bil. 

§4 Ændring/annullering af lejeaftalen
Lejeaftalen kan fra lejers side udelukkende ændres eller annulleres, således som anført her.

Ved annullering til og med 46 dage før lejemålet påbegyndelse, betales 20 % af lejebeløbet. Ved annullering fra og med 45 dage før indflytning og til og med den 30. dag før indflytning, erlægges 80 % af lejebeløbet, ved annullering senere end 30 dage før lejemålets påbegyndelse, betales det fulde beløb uanset årsagen til annullering. Ved annullering p.g.a. sygdom, dødsfald, uventet ledighed mv., der måtte være omfattet af den inkluderede forsikring, er dennes vilkår gældende. Se de fulde betingelser på www.feriehusdirect.dk

Prisstigninger mv.
Såfremt der sker prisstigninger, højere skatter eller nye afgifter samt valutaændringer har FeriehusDirect ret til at hæve prisen forholdsmæssigt. I tilfælde af prisstigninger på forbrugsomkostninger eller andre variable omkostninger er FeriehusDirect berettiget til at hæve prisen på de relevante omkostninger, der betales af lejeren. Ændres valutaen i de lande, hvor feriehuset er beliggende eller i den valuta FeriehusDirect anvender til afregning af husets ejer i forhold til den valuta der er anvendt til lejers betaling, kan lejen efter lejemålets indgåelse og lejeperiodens begyndelse ændres forholdsmæssigt uden at dette giver lejer ret til at annullere lejemålet.

§5 Udlejers annullering af aftalen
Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter feriehuset eller groft forsømmer sine forpligtelser, så kan udlejer med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen. Overfor danske lejere kan lejelovens § 93 også bringes i anvendelse. Nægter udlejer – eller er han ude af stand til – at stille det pågældende hus til rådighed, kan FeriehusDirect annullere eller omplacere til et tilsvarende hus.

§6 Annullering af lejeaftalen på grund af ekstraordinære omstændigheder
Såfremt opholdet bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (f.eks. ved krig, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer), så kan FeriehusDirect eller feriehusejeren annullere lejeaftalen.

Hverken FeriehusDirect eller feriehusejeren kan gøres ansvarlig for manglende adgang til feriehuset som følge af eksempelvis grænselukninger, rejseforbud eller restriktioner, oversvømmelse, sne eller lignende, uanset om der måtte være tale om forhold, der eventuelt kan karakteriseres som force majeure.

Hvis aftalen annulleres efter denne paragraf, er FeriehusDirect berettiget til af lejer at få dækket samtlige udgifter i forbindelse med annullering af aftalen, herunder eksempelvis bookingomkostninger, betaling til feriehusejeren, administrationsgebyr mv.

Bliver det lejede hus ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder aftalen uden videre, og lejer er ikke berettiget til erstatning eller andet. FeriehusDirect vil i disse tilfælde returnere den indbetalte leje med fradrag for afholdte udgifter samt et administrationsgebyr. 

§7 Udlejers ansvar
Hverken udlejer eller formidler hæfter for skader, som lejer eller hans ledsagere samt disses ejendom måtte blive udsat for. Lejer må selv forsikre sig herimod.

§8 FeriehusDirects ansvar
8.1 FeriehusDirect fungerer som formidler og har ansvaret for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer. FeriehusDirect baserer sit virke på udlejers informationer og påtager sig intet ansvar, såfremt disse måtte være ukorrekte.
8.2. I forbindelse med denne aftale er der ikke fra FeriehusDirects side tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.
8.3. FeriehusDirect kan blandt andet ikke gøres ansvarlig for mangler ved det lejede og dettes tilbehør, herunder at udlejeren ikke stiller denne til rådighed. Sker dette, vil FeriehusDirect, så godt som muligt, sørge for et tilsvarende hus. FeriehusDirect påtager sig intet ansvar for afledede skader og følgevirkninger.
8.4 Der tages forbehold for tryk-/tastefejl.

§9 Afhjælpning ved eventuelle mangler
Måtte lejer have klager over det lejede, skal lejer straks gøre FeriehusDirect eller dennes lokalrepræsentant opmærksom herpå. Ønsker lejeren på noget tidspunkt at fremsætte krav om økonomisk kompensation, skal skriftlig klage fremsendes inden 48 efter, at lejer har konstateret det forhold, der giver anledning til klage. Sker dette ikke, mister lejer enhver adgang til økonomisk eller anden kompensation.Måtte klagen give anledning til afhjælpning, iværksættes denne inden 24 timer efter klagens modtagelse. Der skal gives FeriehusDirect rimelig tid til at afhjælpe manglen.
Klager over rengøring skal fremsættes straks.
Skulle der opstå akutte problemer (såsom strømsvigt, tilstopning af kloak mv.), skal lejer rette henvendelse til FeriehusDirect, der så vil sørge for afhjælpning. Tlf. (+45) 7070 7868, eller såfremt det er uden for telefontid så til info@feriehusdirect.dk - med "Haster" i emnefeltet.

§10 FeriehusDirect er formidler 
Feriehuset er privatejet, og FeriehusDirect formidler udlejningen på husejerens regning og risiko. Såfremt et lejemål mod forventning ikke lader sig gennemføre af årsager, der ligger uden for FeriehusDirects indflydelse, f.eks. som følge af tvangsauktion, misligholdelse fra feriehusejerens side eller lignende, er FeriehusDirect berettiget til at annullere lejemålet mod øjeblikkelig tilbagebetaling af den allerede indbetalte leje. FeriehusDirect kan dog, såfremt det er muligt, tilbyde lejer et andet tilsvarende feriehus i samme område og til samme pris.

§11 Værneting og lovvalg
I tilfælde af uenighed anlægges retssagen ved den retskreds, hvori feriehuset er beliggende og sagen skal afgøres efter dansk lovgivning, som er aftalt gældende mellem parterne.

§12 Feriehushåndbogen – Gode råd
Som en integreret del af de generelle lejebetingelser følger neden for ”Feriehus-håndbogen” med praktiske og uddybende oplysninger mv.

Før ankomst:

Tjek at I medbringer de nødvendige papirer, lejebevis, pas, eventuelle forsikringer, medicin mv.

Husk at medbringe: sengetøj, bade- og håndklæder, viskestykker, karklude, opvaskemiddel, rengøringsmiddel og toiletpapir. I kan naturligvis handle, når I kommer frem, men det er betryggende at have det mest nødvendige med.
I højsæsonen kan der være meget trafik, specielt på lørdage hvor der er mange ud og indflytninger. Med FeriehusDirect-koncept kører I uden omveje direkte til feriehuset, hvor nøglen befinder sig. Se mere i pkt. 2.3

Ankomst:

Nøgleboks: åbnes ved at indstille de 4 tal og trykke på låget, der så åbner. Ved fraflytning lægges nøglen i nøgleboksen, der lukkes, lågen holdes ind, og de 4 tal stilles tilfældigt. Koden må ikke ændres, sker dette vil der blive opkrævet et gebyr på minimum kr. 500. 

EL: Fremgår det af din Voucher, at du skal aflæse elmåler og vandmåler, hvilket er normalt for danske huse og for enkelte svenske huse, så skal du straks ved ankomsten aflæse elmåler og vandmåler. Aflæsningen sendes via SMS til (+45) 2777 2840, medmindre andet er angivet på Voucheren/Lejebeviset.

Varme: I skal være opmærksomme på, at feriehuset ikke er opvarmet ved ankomst. Er der gulvvarme, må denne ikke slukkes ved afrejse.

Huset er rengjort og kontrolleret efter sidste udlejning. Husk, at det er et privat hus, I lejer, og netop derfor har husene hver deres charme og personlige indretning. Når I er ”flyttet” ind, så brug 5-10 minutter på at se huset igennem, find ud af hvordan I tænder fjernsyn, ovn, eventuel vandvarmer mv., så I undgår at stå med det, når I lige pludselig skal anvende tingene.

Ophold:

Det er et privatejet hus som I har lejet, og ikke et standardprodukt. Husene er ofte individuelt indrettet efter ejerens smag, hvilket er en del af charmen ved at leje feriehus. Ejeren kan også have mærket et skab/skur eller lignende med privat, og så har man som lejer ikke adgang hertil.
Flytter I rundt på møbler, service mv., så vær venlig at flytte tingene tilbage, inden I rejser hjem. 
Vær opmærksom på, at de allerfleste huse er tilsluttet septiktank, så undlad at skylle vat, bleer eller lignende ud i toilettet.

Ved ophold i svenske huse skal du være opmærksom på, at mange af dem har afløb til en lukket spildevandstank på 3 til 6 m3. Det er derfor hensigtsmæssigt at spare på vandet, idet en sådan tank relativt hurtig kan blive fyldt, hvilket dels indebærer en dyr tømning for husets ejer og dels en ventetid på tømning for dig.

Børn: Er der behov for barneseng/stol, må de medbringes, medmindre det specifikt er nævnt, at huset er udstyret med barneseng/stol.

Hems: Vær forsigtig ved benyttelse af hems og lad ikke små børn være uden opsyn.

Internet: Forbindelsen til internettet i sommerhuset kan enten være trådløs eller via almindeligt netværkskabel mellem jeres computer og modemmet i sommerhuset. Medbring selv evt. netkabel. Vær opmærksom på at der i sommerhusområder kan være tale om internetforbindelser med begrænsede hastigheder og datamængder.

Udstyr: FeriehusDirect kan ikke påtage sig noget ansvar for skader, der opstår under opholdet, herunder gennem anvendelse af legeredskaber/trampoliner mv. Cykler, robåde, legeredskaber samt havemøbler er ekstraudstyr, og mangler eller funktionssvigt giver ikke adgang til reduktion i lejen eller anden form for kompensation. Man kan ikke forvente, at grill og havemøbler er rengjort ved ankomst.

Brændeovn: Er huset udstyret med brændeovn/pejs eller lignende skal denne som udgangspunkt tømmes før afrejsen. Har ovnen været brugt kort tid før afrejse, kan der stadig være varm aske eller gløder og den må så ikke tømmes. Man kan derfor ikke altid påregne, at pejsen er rengjort ved ankomst.

Vand: I Sverige er der mange huse, der har egen vandforsyning. Dette kan betyde, at vandet ikke er helt klart og/eller måske lugter lidt anderledes, end du er vant til. Det skulle dog ikke give problemer, idet det vand, som du får adgang til, altid skal være kontrolleret og godkendt, idet husejeren har pligt at foretage vandprøver.

Strande: Der findes mange former for strand, og som den del af naturen de er, ændrer de sig fra år til år. Det er således ikke muligt at give en sikker beskrivelse af strandens aktuelle tilstand. En strand kan være med sten, sand, klitter, siv og direkte til kyst.

Ekstraomkostninger der er forbrugsafhængige, er ikke med i lejen, dette gælder eksempelvis el, varme og vand. Betaling herfor opkræves særskilt/modregnes i depositum.

Størrelse: Ferieboligernes størrelse er anslået og i øvrigt beregnet brutto efter ydermål.

Fisketegn: Er påbudt i Danmark for personer mellem 18 og 65 år.

Militærøvelser: Kan forekomme i områderne Blåvand, Vejers, Henne, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde.

Reklamationer: Skulle der undtagelsesvis være forhold, der giver anledning til en reklamation, bedes I øjeblikkeligt underrette FeriehusDirect, således at problemet kan løses/afhjælpes. Henvender I jer ikke under opholdet, kan klage ikke ske efterfølgende.

Naturgrund: Er der tale om en naturgrund, så plejes denne ikke som en almindelig have. Dette gælder i øvrigt de fleste sommerhuse, idet de jo netop er beliggende direkte i naturen, hvilket er en del af charmen.

Renovation: Renovation foretages ikke på lørdage, men i løbet af ugen. Skrald må ikke efterlades uden for det opsatte skraldestativ. I kan med fordel sortere papir, pap mv. fra og køre det til den nærmeste genbrugsplads.

Skadedyr: Huset er beliggende i fri natur, og der kan således forekomme insekter o. lign. (mus, hvepse, myrer, ørentviste etc.) både i og omkring feriehuset.

Hårde hvidevarer: Når I bruger eventuel opvaske- og vaskemaskine, så husk at efterlade dem åbne og måske også sørge for lidt vaskemiddel til de næste gæster ☺.

Afrejse:

Rengøring: Skal I selv rengøre huset, så skal det leve op til vores standard og rengøringsvejledningen kan hentes på hjemmesiden (www.feriehusdirect.dk) under menupunktet Lejer -> Praktisk information -> Rengøring. Har I betalt for rengøring, så skal I stadig efterlade huset pænt og ryddeligt og uden opvask, med ryddet køkken og aftørret ovn.

Det er jeres ansvar at efterlade huset i mindst samme stand, som I overtog det, og måtte I komme til at ødelægge noget, er I erstatningspligtige efter dansk ret. Måtte I beskadige noget, så skal I fortælle FeriehusDirect om det på telefon (+45) 7070 7868 og betale for skaden.
Af hensyn til husets vedligeholdelse, sikring af vandkvalitet mv., kan det ske, at en medarbejder fra FeriehusDirect skal have adgang til huset. Er det muligt, bliver I orienteret på forhånd, og der bliver altid efterladt en besked om, hvem der har været der.
 
Varme mv.: Ved afrejsen i perioden 15.10 til 15.4 må huset ikke efterlades, uden at varmen er sat til ca. 10 grader.
Er der gulvvarme, må denne ikke slukkes ved afrejse.
Forbrugsafregning: Husk at SMS’e sluttæller for el og evt. vand til telefon (+45) 2777 2840, såfremt andet ikke er anført på Voucheren.

Ved manglende aflæsning fastsættes forbruget skønsmæssigt af FeriehusDirect.

FÅ MERE UD AF DIN FERIE

For mere information om lokalområderne i Danmark, se www.visitdenmark.dk.
For mere information om lokalområderne i Sverige, se regionernes/kommunernes egne hjemmesider.
Nyd den stilhed og ro, der normalt hersker i et sommerhusområde, og bidrag selv til den hyggelige stemning ved ikke at spille musik højt eller udendørs og respekter, at dine naboer er der for at slappe af.
Der er mange offentlige veje og stier i sommerhusområderne og gode muligheder for gåture. Skal I parkere, så gør det kun inde på grunden eller på godkendte parkeringspladser. Husk, det er vigtigt, at redningskøretøjer kan komme frem på de små og ofte smalle veje.

Lejebetingelser v. 2023.01.DK