Lejebetingelser

 

LEJEBETINGELSER OG GODE RÅD

Disse forretnings- og lejebetingelser er gældende mellem lejer og FeriehusDirect med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. FeriehusDirect ejer ikke feriehusene, men er udelukkende formidler af lejemål på husene. 

§1 Leje af huset

1.1. Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og udlejer med FeriehusDirect som formidler.

1.2. Lejebeviset kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke overdrages til andre.

1.3. Måtte det fremsendte lejebevis/aftalen fravige fra bestillingen, og lejer ikke kan acceptere dette, skal lejeren inden 10 dage skriftligt meddele dette.

1.4. FeriehusDirects huse udlejes ikke til grupper, herunder ungdomsgrupper. En gruppe er eksempelvis mindst 6 personer, der ikke holder familieferie eller mindst 6 personer, hvoraf ingen er over 25 år gammel.

1.5. Det er udelukkende FeriehusDirects materiale, der kan anses for retvisende, og bookingportaler, agenter, rejsebureauer mv. kan ikke indgå aftaler, der afviger fra FeriehusDirects bestemmelser og vilkår.

§2 Betaling & nøgleudlevering

2.1. Ved bestilling betales 25 % af lejebeløbet, restbeløbet forfalder 45 dage før indflytning. Ved bestilling mindre end 45 dage før indflytning betales det fulde lejeløb straks. Ved betaling tiltræder lejer disse bestemmelser.

2.2. Såfremt det fulde beløb ikke betales rettidigt, kan udlejer uden varsel annullere lejeaftalen. Lejer har i dette tilfælde intet krav på opfyldelse af lejeaftalen eller på tilbagebetaling af forudbetalingen.

2.3 Under forudsætning af at det fulde beløb er betalt, fremsender udlejer kode til nøgleboks en uge før indflytning. Nøgleboksen åbnes ved at indstille de 4 tal og så trykke på låget, der så åbner. Ved fraflytning lægges nøglen i nøgleboksen, der lukkes, lågen holdes ind, og de 4 tal stilles tilfældigt.

2.4 Udlejer opkræver et depositum til sikkerhed for betaling af strøm, vand samt eventuelle skader – dette tilbagebetales senest 21 dage efter afrejse. Lejer oplyser til hvilken konto, beløbet kan betales. Depositum forfalder sammen med restbeløbet.

§3 Huset

3.1 Antallet af personer må ikke overstige det i beskrivelsen nævnte antal. Overskrides det tilladte personantal, kan udlejer forlange fraflytning af huset straks. Lejemålet begynder, med mindre andet skriftligt er aftalt, lørdag og indflytning kan finde sted efter kl. 16.00. (Ønskes tidligere indflytning, skal dette skriftligt bekræftes af udlejer).

Opstilling af telte, campingvogne o. lign. på grunden er ikke tilladt.

For at sikre at huset er i orden, er der obligatorisk kontrol på alle huse. På nogle huse er der obligatorisk rengøring og på andre kan I selv gøre rent. Gør I selv rent, skal rengøringen leve op til vores standard og I kan hente en vejledning på hjemmesiden (www.feriehusdirect.dk) under menupunktet Lejer -> Praktisk information-> Rengøring. Har I købt obligatorisk rengøring skal huset efterlades med al service opvasket/tømt opvaskemaskine, rengjort komfur og i almindelig ryddelig stand. Når lejemålet slutter, skal lejer forlade feriehuset senest kl. 10.00. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på huset og dets inventar mv.

3.2. Når lejer ankommer til huset, skal lejer straks aflæse målerstanden på el og evt. vand, idet disse ikke er medregnet i lejen. Målerstanden sendes pr. SMS til (+45) 2777 2840. Ved afrejse sendes slutaflæsningen til samme nr. Betaling for el og evt. vand modregnes i depositum, før dette returneres.

3.3. Det er kun tilladt at medbringe husdyr, såfremt udlejer ved lejemålets indgåelse har accepteret dette.

§4 Ændring/annullering af lejeaftalen

Lejeaftalen kan fra lejers side udelukkende ændres eller annulleres, således som anført her.

Ved annullering til og med 46 dage før lejemålet påbegyndelse, betales 20 % af lejebeløbet. Ved annullering fra og med 45 dage før indflytning og til og med den 7. dag før indflytning, erlægges 80 % af lejebeløbet, ved annullering senere end 7 dage før lejemålets påbegyndelse betales det fulde beløb. Ved annullering p.g.a sygdom, dødsfald, uventet ledighed mv., omfattet af den inkluderede forsikring, er dennes vilkår gældende. Se de fulde betingelser på www.feriehusdirect.dk

§5 Udlejers annullering af aftalen

Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter feriehuset eller groft forsømmer sine forpligtelser, så kan udlejer med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen. Overfor danske lejere kan lejelovens § 93 også bringes i anvendelse. Nægter udlejer – eller er han ude af stand til – at stille det pågældende hus til rådighed, kan FeriehusDirect annullere eller omplacere til et tilsvarende hus. 

§6 Annullering af lejeaftalen p.g.a. ekstraordinære omstændigheder

Såfremt opholdet bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (f.eks. ved krig, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer), så kan udlejer eller lejer annullere lejeaftalen.

FeriehusDirect kan heller ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til feriehuset som følge af eksempelvis oversvømmelse, sne eller lignende, selv om der måtte være tale om forhold, der ikke kan karakteriseres som force majeure.

Hvis aftalen annulleres, så kan udlejer forlange en forholdsmæssig erstatning for de allerede afholdte omkostninger. Bliver det lejede hus ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder aftalen uden videre.

§7 Udlejers ansvar

Hverken udlejer eller formidler hæfter for skader, som lejer eller hans ledsagere samt disses ejendom måtte blive udsat for. Lejer må selv forsikre sig herimod.

§8 FeriehusDirects ansvar

8.1 FeriehusDirect fungerer som formidler og har ansvaret for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer. FeriehusDirect baserer sit virke på udlejers informationer og påtager sig intet ansvar, såfremt disse måtte være ukorrekte.

8.2. I forbindelse med denne aftale er der ikke fra FeriehusDirects side tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

8.3. FeriehusDirect kan blandt andet ikke gøres ansvarlig for mangler ved det lejede og dettes tilbehør, herunder at udlejeren ikke stiller denne til rådighed. Sker dette, vil FeriehusDirect, så godt som muligt, sørge for et tilsvarende hus. FeriehusDirect påtager sig intet ansvar for afledede skader og følgevirkninger.

8.4 Der tages forbehold for tryk-/taste fejl.

§9 Afhjælpning ved eventuelle mangler

Måtte lejer have klager over det lejede, skal lejer straks gøre FeriehusDirect eller dennes lokalrepræsentant opmærksom herpå. Måtte klagen give anledning til afhjælpning, iværksættes denne inden 24 timer efter klages modtagelse.

Ønsker lejer på noget tidspunkt at fremsætte krav om økonomisk kompensation, skal skriftlig klage fremsendes inden 48 timer efter, at lejer har konstateret det forhold, der giver anledning til klage. Sker dette ikke, mister lejer enhver adgang til økonomisk eller anden kompensation.

Der skal gives FeriehusDirect rimelig tid til at afhjælpe manglen.

Skulle der opstå akutte problemer (såsom strømsvigt, tilstopning af kloak mv.), skal lejer rette henvendelse til FeriehusDirect, der så vil sørge for afhjælpning. Tlf. (+45)7070 7868.

§10 Værneting

Måtte der opstå tvister, så er værnetinget, jfr. de internationale værnetings- og lovvalgsregler, fastlagt til værnetinget for det område, hvor ejendommen er beliggende.

§11 Feriehushåndbogen – Gode råd

Som en integreret del af de generelle lejebetingelser følger neden for ”Feriehus- håndbogen” med praktiske oplysninger mv.

Før ankomst:

Tjek at I medbringer de nødvendige papirer, lejebevis, pas, eventuelle forsikringer, medicin mv.

Husk at medbringe: sengetøj, bade- og håndklæder, viskestykker, karklude, opvaskemiddel, rengøringsmiddel og toiletpapir. I kan naturligvis handle, når I kommer frem, men det er betryggende at have det mest nødvendige med.

I højsæsonen kan der være meget trafik, specielt på lørdage hvor der er mange ud og indflytninger. Med FeriehusDirect-koncept kører I uden omveje direkte til feriehuset, hvor nøglen befinder sig. Se mere i pkt. 2.3

Ankomst:

EL: Straks ved ankomst aflæser I elmåler og evt. vandmåler og sms’er aflæsningen til (+45) 2777 2840.

Varme: I skal være opmærksomme på, at feriehuset ikke er opvarmet ved ankomst. Er der gulvvarme, må denne ikke slukkes ved afrejse.

Huset er rengjort og kontrolleret efter sidste udlejning. Husk, at det er et privat hus, I lejer, og netop derfor har husene hver deres charme og personlige indretning. Når I er ”flyttet” ind, så brug 5-10 minutter på at se huset igennem, find ud af hvordan I tænder fjernsyn, ovn, eventuel vandvarmer mv., så I undgår at stå med det, når I lige pludselig skal anvende tingene.

Ophold:

Flytter I rundt på møbler, service mv., så vær venlig at flytte tingene tilbage, inden I rejser hjem.

Vær opmærksom på, at de allerfleste huse er tilsluttet septiktank, så undlad at skylle vat, bleer eller lignende ud i toilettet.

Børn: er der behov for barneseng/stol, må de medbringes, medmindre det specifikt er nævnt, at huset er udstyret med barneseng/stol.

Hems: Vær forsigtig ved benyttelse af hems og lad ikke små børn være uden opsyn. 

Udstyr: FeriehusDirect kan ikke påtage sig noget ansvar for skader, der opstår under opholdet, herunder gennem anvendelse af legeredskaber/trampoliner mv. Cykler, robåde, legeredskaber samt havemøbler er ekstraudstyr, og mangler eller funktionssvigt giver ikke adgang til reduktion i lejen eller anden form for kompensation. Man kan ikke forvente, at grill og havemøbler er rengjort ved ankomst.

Strande: Der findes mange former for strand, og som den del af naturen de er, ændrer de sig fra år til år. Det er således ikke muligt at give en sikker beskrivelse af strandens aktuelle tilstand. En strand kan være med sten, sand, klitter, siv og direkte til kyst. 

Ekstraomkostninger der er forbrugsafhængige, er ikke med i lejen, dette gælder eksempelvis el, varme og vand. Betaling herfor opkræves særskilt/modregnes i depositum.

Størrelse: Ferieboligernes størrelse er anslået og i øvrigt beregnet brutto efter ydermål. 

Fisketegn: Er påbudt i Danmark for personer mellem 18 og 65 år. 

Militærøvelser: Kan forekomme i områderne Blåvand, Vejers, Henne, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde.

Reklamationer: Skulle der undtagelsesvis være forhold, der giver anledning til en reklamation, bedes I øjeblikkeligt underrette FeriehusDirect, således at problemet kan løses/afhjælpes. Henvender I jer ikke under opholdet, kan klage ikke ske efterfølgende.

Naturgrund: Er der tale om en naturgrund, så plejes denne ikke som en almindelig have. Dette gælder i øvrigt de fleste sommerhuse, idet de jo netop er beliggende direkte i naturen, hvilket er en del af charmen.

Renovation: Renovation foretages ikke på lørdage, men i løbet af ugen. Skrald må ikke efterlades uden for det opsatte skraldestativ. I kan med fordel sortere papir, pap mv. fra og køre det til den nærmeste genbrugsplads.

Skadedyr: Huset er beliggende i fri natur, og der kan således forekomme

insekter o. lign. (mus, hvepse, myrer, ørentviste etc.) både i og omkring feriehuset. 

Hårde hvidevarer: Når I bruger eventuel opvaske- og vaskemaskine, så husk at efterlade dem åbne og måske også sørge for lidt vaskemiddel til de næste gæster ☺.

Afrejse:

Rengøring: Har I valgt selv at rengøre huset, så skal det leve op til vores standard og rengøringsvejledningen kan hentes på hjemmesiden (www.feriehusdirect.dk) under menupunktet Lejer -> Praktisk information -> Rengøring. Har I betalt for rengøring så skal I efterlade huset pænt og ryddeligt og uden opvask, med ryddet køkken og aftørret ovn.

Det er jeres ansvar, at efterlade huset i mindst samme stand, som I overtog det, og måtte I komme til at ødelægge noget, er I erstatningspligtige efter dansk ret. Måtte I beskadige noget, så skal I fortælle FeriehusDirect om det på telefon (+45) 7070 7868 og betale for skaden.

Af hensyn til husets vedligeholdelse, sikring af vandkvalitet mv., kan det ske, at en medarbejder fra FeriehusDirect skal have adgang til huset. Er det muligt, bliver I orienteret på forhånd, og der bliver altid efterladt en besked om, hvem der har været der.

Varme mv.: Ved afrejsen i perioden 15.10 til 15.4 må huset ikke efterlades, uden at varmen er sat til ca. 10 grader.

Er der gulvvarme, må denne ikke slukkes ved afrejse.

Forbrugsafregning: Husk at SMS’e sluttæller for el og evt. vand til telefon (+45) 2777 2840.

Ved manglende aflæsning fastsættes forbruget skønsmæssigt af FeriehusDirect.

FÅ MERE UD AF DIN FERIE

Se mere om lokalområdet på www.visitdenmark.dk.

Nyd den stilhed og ro, der normalt hersker i et sommerhusområde, og bidrag selv til den hyggelige stemning ved ikke at spille musik højt eller udendørs og respekter, at dine naboer er der for at slappe af.

Der er mange offentlige veje og stier i sommerhusområderne og gode muligheder for gå ture. Skal I parkere, så gør det kun inde på grunden eller på godkendte parkeringspladser. Husk, det er vigtigt, at redningskøretøjer kan komme frem på de små og ofte smalle veje. 

Lejebetingelser v. 2016.01

FeriehusDirect - udlejning uden omveje

Vi formidler feriehuse på markedets mest fordelagtige vilkår for såvel ejer som lejer. Vi aflønner vores rengøringspersonale et godt stykke over det øvrige marked, idet vi ikke tjener på rengøringen – det giver lavere priser til lejerne, højere løn til rengøringspersonalet og bedre rengjorte og gennemkontrollerede huse til gavn for ejer og lejer. I Danmark er vi i husene efter hvert lejemål og overlader det ikke til lejerne selv at udfylde lister eller andet. 

Kontakt os

FeriehusDirect ApS
Maglebjergvej 13
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 70 70 78 68

Email: info@feriehusdirect.dk